ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥: Sukh Saagaru Amrit Hari Naaou:
The Amrit Hari Naam (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) is
the Sukh Saagar. (sggs 998).
<><><><>

The Gurbani defines the Sukh Saagar and guides us to realize it, here and now.

Literally, “Sukh – ਸੁਖ” = Bliss, Peace, Joy, Happiness…
“Saagar – ਸਾਗਰ” = Ocean, ਸਮੁੰਦਰ…
Therefore, Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ) = Ocean of eternal Bliss, Peace, Joy, Happiness, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ…

Kabeer Sahib says I am absorbed in the Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ).

 • ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਰਮਹਿ ਕਬੀਰ ॥੧੬॥: Sukh saagar mahi ramahi Kabeer ||16||: Kabeer is immersed in the Ocean of Bliss. ||16|| (sggs 344).

In this context, we will try (through the Gurbani) to Reflect on:

 1. What is this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ) the Gurbani talks about?
  2. Where is this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ) located?
  3. How can we all Experience (Realize…) this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ)?
  4. What is it that inhibits us from Realizing this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ)?

What is this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ)?

According to the Gurbani, this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ) is none other than the Paarbrahm, Hari Naam (ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ), the Bhagati (Bhagti = to attain Spiritual Wisdom or Aatam-Giaan of the Gurbani –ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਗਤਿ ਹੈ...), Gurmukhi Bibek Budhi, absorption of the mind in Chitt (ਚਿੱਤ), etc.

 • ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥: The Amrit Hari Naam (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) is the Sukh Saagar. (sggs 998).
 • ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥੪॥੧੧॥੮੧॥: Nanak is forever a sacrifice to the Paarbrahm, the Sukh Saagar. ||4||11||81|| (sggs 46).
 • ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ ਤਾ ਸਹਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ ॥੧॥: When the Sukh Saagar Guru is realized (Gur-Giaan, Wisdom of the Gurbani…), then all doubts are dispelled. (sggs 626).
 • ਗਾਵਉ ਗੁਨ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਬਦ ਸਰੇ ॥: Sing the Glorious Praises of the most exalted Guroo, the Sukh Saagar, the Eradicator of wickedness (viciousness, sinfulness, corruption…), the fountain of the Shabad (ਉਪਦੇਸ, Aatam Giaan…). (sggs 1389).
 • ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਜਗ ਅੰਤਰਿ ਹੋਰ ਥੈ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥: The Satiguru (the Gurbani’s spiritual Knowledge of Truth, ਸਚ ਦਾ ਗਿਆਨ…) is the Sukh Saagar in the world; (without the Satiguru) there is no other place of “Sukh” (Peace…). (sggs 603).
 • ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਉਲਾ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਲਾਗੈ ਪਗਿ ਓਹੈ ॥: Through the Gurmat (Teaching of the Gurbani), who obtains the Sukh Saagar of Bhagti; Maya and the spiritual powers fall at his feet. (sggs 492).
 • ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥: Sukhmanee sukh amrit prabh naamu (sggss 262).

Where is this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ) located?

According to the Gurbani, the Bhav Saagar (the material world, Maya…) we currently live in is in the Sukh Saagar.

 • ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ ॥: Bhav saagar sukh saagar maahee: In the Sukh Saagar, there is the Bhav Saagar. (sggs 323).

This material world is likened to an ocean.
Bhav = existence, world, dread, fear, birth…
Saagar = ocean, sea…
Therefore, Bhav Saagar=> Manmukhi Budhi, Mayaic mind, the mind’s absorption in Maya, world-ocean, Maya-ocean, ocean of material/worldly existence, ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ…

 

Source – www.gurbani.org